Nghiên cứu khoa học


Bệnh viện triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018

Công tác nghiên cứu khoa học là thế mạnh truyền thống tại Bệnh viện, thể hiện năng lực trong công tác chuyên môn, sự sáng tạo không ngừng của y bác sỹ Bệnh viện; năm 2018 các đề tài phát triển kỹ thuật mũi nhọn tiếp tục được triển khai…..