Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng; Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội đã hoàn thiện cơ sở vật chất nhân lực, trang thiết bị, phục vụ cho triển khai nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng. Căn cứ kết quả đánh giá cơ sở đáp ứng GCP được thực hiện ngày 9/3/2022 của đoàn thẩm định, ngày 24 tháng 3 năm 2022 Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế đã có Quyết định số 27/QĐ-K2ĐT về việc cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)” cho Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

Quyết định và Giấy chứng nhân Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng GCP

Bệnh viện được phê duyệt phạm vi hoạt động thử thuốc trên lâm sàng như sau: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, thuốc hóa dược. Giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng đối với thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu là giai đoạn 2, 3, 4; Đối với thuốc hóa dược là giai đoạn 3,4.

Bệnh viện rất mong được hợp tác với các đơn vị trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thử nghiệm thuốc trên lâm sàng./.