KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN


I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng cán bộ nhân viên: 05 người

- Lãnh đạo khoa :

+ Phụ trách khoa:Bác sỹ Nguyễn Văn Dưỡng

- Nhân viên

+ Bác sỹ:01 người

+ Điều dưỡng-y công:03 người (Điều dưỡng TC 01 người)

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Được thành lập từ năm 2003 có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện quy chế về kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện; khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế, giám sát việc xử lý chất thải cho toàn Bệnh viện, đảm bảo vệ sinh bệnh viện, giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện quy trình kỹ thuật khử khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Huấn luyện nghiên cứu khoa học về công tác chống nhiễm khuẩn.