PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số CBNV: 08 người

-Lãnh đạo phòng:

+ Trưởng phòng KHTH - Ts Bs Nguyễn Thị Thu Hằng

- Nhân viên:

+ Bác sỹ:01người

+ Điều dưỡng:06 người (01 CN ĐD, 05 ĐD TC)

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác kế hoạch, báo cáo

Phối hợp với các Khoa, Phòng xây dựng kế hoạch và báo cáo hoạt động của bệnh viện hàng năm.

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xác định và giao các chỉ tiêu hoạt động của các Khoa, Phòng (giường bệnh, số BN khám, điều trị nội trú, ngoại trú,…).

Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh dịch, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm,… theo quy định.

2. Công tác thống kê, quản lý hồ sơ bệnh án

Theo dõi, thống kê và quản lý các số liệu hoạt động chuyên môn của bệnh viện (quản lý trên máy tính bằng các phần mềm do Phòng xây dựng)

Lập các báo cáo thống kê số liệu hoạt động chuyên môn hàng tuần, hàng tháng, hàng năm theo yêu cầu công việc và quy định của bệnh viện, Sở Y tế.

Cung cấp thông tin, số liệu hoạt động chuyên môn cho các bộ phận trong bệnh viện.

Lưu trữ và quản lý Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú và trích sao bệnh án, cung cấp thông tin cho các cá nhân, khoa, phòng trong bệnh viện và ngoài bệnh viện phục vụ công tác NCKH, điều tra,… theo đúng quy định.

3. Công tác quản lý, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của BHYT

Đầu mối xây dựng các danh mục kỹ thuật, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện và các lĩnh vực mới được triển khai tại bệnh viện.

Thiết lập hệ thống giám sát và hỗ trợ các Khoa, Phòng trong việc thực hiện Quy chế chuyên môn theo đúng quy định.

Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế chuyên môn tại các Khoa, Phòng.

Trực tiếp giải quyết và hỗ trợ các Khoa, Phòng, người bệnh về các thủ tục, quy định về BHYT theo đúng quy định.

Xây dựng các Đề án, Dự án nhằm mở rộng và đa dạng hóa các loại dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của người bệnh, gia đình người bệnh về các thủ tục khám chữa bệnh.

4. Khen thưởng

Thời gian qua, với nỗ lực chung của cán bộ nhân viên trong phòng, Phòng 3 lần được công nhận Tổ lao động giỏi cấp ngành, được Bộ khen về công tác thống kê. Trong công tác chỉ đạo Ngành, Phòng nhiều lần được Hội châm cứu Việt Nam, Mặt trận tổ quốc thành phố cấp bằng khen

5. Hướng phát triển trong giai đoạn tới

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác chuyên môn và quản lý y tế là tất yếu. Phòng Kế hoạch tổng hợp cũng phát triển theo xu hướng đó. Phòng quyết tâm phấn đấu trở thành Phòng tham mưu đắc lực cho Ban Giám đốc về các hoạt động của bệnh viện, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, áp dụng công nghệ thông tin trong thống kê báo cáo, quản lý hồ sơ bệnh án tiến tới sử dụng bệnh án điện tử. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng quản lý theo ISO 9001-2008 và ISO 15189 cho khoa Xét nghiệm