Ban lãnh đạo bệnh viện

Thầy thuốc ưu tú
Tiến sỹ. Trần Quốc Hùng

Bí thư Đảng Ủy- Giám đốc Bệnh viện
(22/3/2018-đến nay)

        

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
Phó Giám đốc Bệnh viện 

(22/3/2018-đến nay)

            

          BSCKII. Vũ Thị Hương
           Phó Giám đốc Bệnh viện
        (29/10/2021 -  đến nay)

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


Huân chương lao động hạng nhất
Huân chương lao động hạng nì
Huân chương lao động hạng ba