PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN


Phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến được thành lập vào tháng 11 năm 2013.

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số CBNV: 03 người

- Lãnh đạo phòng:

+ Trưởng phòng ĐT-NCKH-CĐT - Ts Bs Vũ Minh Hoàn

- Nhân viên:

+ Thạc sỹ bác sỹ:01 người

+ Cử nhân điều dưỡng:01 người

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác đào tạo

- Tiếp nhận , quản lý và tư vấn, cho tổ chức cá nhân, trường đại học, sau đại học, cao đẳng trung học có nhu cầu đào tạo, thực hành tại bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo liên tục , tập huấn chuyên môn cập nhật kiến thức cho CBNV của Bệnh viện.

2. Công tác chỉ đạo tuyến

- Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao;

- Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến về y, dược cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho cho 30 bệnh viện đa khoa , chuyên khoa và 31 trung tâm y tế quận huyện trựcthuộc Sở Y tế Hà Nội.; tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật về y, dược cổ truyền đối với các cơ sở y học cổ truyền trong thành phố Hà Nội.

- Phối hợp với các Hội ( Hội Đông Y, Hội Châm cứu) chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam trong các cơ sở y tế và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y, dược cổ truyền.

- Phối hợp với các Khoa, Phòng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, các cơ sở y tế có nhu cầu.

3. Công tác nghiên cứu khoa học

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác NCKH trong bệnh viện (đề tài cấp cơ sở, cấp Thành phố, cấp Bộ).

Đầu mối tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề hàng tháng nhằm nâng cao kiến thức cho CBNV và rút kinh nghiệm trong việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân.