PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH


I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số CBNV: 15 người

- Lãnh đạo phòng gồm:

+ Trưởng phòng TCHC - BS CKI Vũ Thị Hương

+Phó trưởng phòng - CN Kinh tế Nguyễn Quốc Khánh

+Phó trưởng phòng - CN Điều dưỡng Trần Thị Kim Quy

- Nhân viên:

+ CN tin học:01 người

+ Kỹ sư Hệ thống điện:01 người

+ CĐ tin học:01 người

+ Văn thư : 01 người

+ Lái xe:02 người

+ Thợ kỹ thuật:05 người

+ Hộ lý tạp vụ:01 người

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Tổ chức hành chính là phòng chức năng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

CÁC BỘ PHẬN:

- Lao động tiền lương, chế độ, chính sách;

- Quản lý nhân lực; hồ sơ nhân lực;

- Tuyển dụng, Điều động, luân chuyển;

- Công tác cán bộ; bổ nhiệm; miễn nhiệm;

- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Đào tạo cán bộ; Quy hoạch cán bộ;

- Công tác Đảng vụ, Công đoàn, Phụ nữ;

- Bảo vệ chính trị nội bộ

Khen thưởng:

Hàng năm các thành viên trong phòng đều đạt Lao động tiên tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hướng phát triển trong giai đoạn tới:

  • -Đảm bảo công khai trong việc thực hiện các chế độ chính sách của CBCCVC trong đơn vị;
  • -Triển khai thực hiệnQuy chế dân chủ trong Đảng bộ cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn Bệnh viện;
  • -Triển khai thực hiện quản lý CNTT trong toàn Bệnh viện, quản lý hồ sơ cán bộ bằng CNTT.