Các phòng chức năng

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ....

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Phòng có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo đôn đốc kiểm tra, đào tạo, nâng cao trình độ cho y tá(điều dưỡng) ....

PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao ...

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xác định và giao các chỉ tiêu hoạt động của các Khoa, Phòng ....

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phòng Tài chính kế toán có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý tài chính ...