PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số CBNV: 13 người

- Lãnh đạo phòng gồm:

+ Kế toán trưởng - CN Kinh tế Trịnh Thị Ngân

+ Phó trưởng phòng - CN Kinh tế Trần Đức Thắng

- Nhân viên:

+ Cử nhân Kinh tế: 01 người

+ Kế toán viên :10 người (04 KTV ĐH, 06 KTV TC)

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Tài chính kế toán có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý tài chính, các hoạt động thu chi, công tác kế toán của Bệnh viện, phối hợp với các khoa, phòng giải quyết công việc kịp thời nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn.

Một số chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Phòng:

+ Tham gia xây dựng các kế hoạch, phương án, dự án về tài chính, huy động và sử dụng các nguồn vốn, mua sắm vật tư trang thiết bị. Đề xuất phân phối thu, chi và sử dụng tài chính trên cơ sở cân đối các nguồn quỹ, đáp ứng yêu cầu kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm của Bệnh viện.

+ Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

+ Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo đúng quy định.

+ Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

+ Giám sát việc sử dụng kinh phí, vật tư kỹ thuật… phục vụ cho các hoạt động của Bệnh viện.

+ Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản và thực hiện công khai tài chính theo các quy định hiện hành.

+ Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định. Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ để thực hiện thanh tra, kiểm tra và kiểm toán.

+ Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Phương hướng thời gian tới:

+ Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của phòng

+ Tiếp tục cải tiến quy trình thanh toán giảm phiền hà, tránh thất thoát.

+ Phân bố kimh phí và sử dụng kinh phí hợp lý, tiết kiệm.

+ Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong quản lý sử dụng tiền, tài sản.

+ Tăng cường hơn nữa bộ máy kế toán đảm bảo số lượng và chất lượng, trang bị thêm máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính. Nghiêm túc trong việc chấp hành các quy định quản lý tài chính của bộ phận teong công tác quản lý nói chung, quản lý tài chính nói riêng nhằm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả của các nguồn vốn.